PRIVACYBELEID SCHIEZICHT

Schiezicht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de daarop van  toepassing zijnde wetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Schiezicht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruikmaakt en/of activiteit waaraan u deelneemt:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Adresgegevens (Straatnaam, Postcode, Woonplaats)
– Betaalgegevens (bankrekeningnummer)
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld bij het invullen van een (contact)formulier op de website schiezicht.com, door één van onze ruimtes te huren en op enig overige wijze, zowel in correspondentie als telefonisch.

Schiezicht heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers en/of bezoekers van onze activiteiten die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We  kunnen echter niet (altijd) controleren of  een websitebezoeker/deelnemer aan onze activiteiten  ouder dan 16  jaar  is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via: privacy@schiezicht.com.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Schiezicht verwerkt alleen persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening/activiteiten/werkzaamheden. Schiezicht verwerkt uw persoonsgegevens voor  de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw reservering van onze ruimte(s) en/of uw deelname aan één van onze activiteiten
– Het afhandelen van uw betaling en/of onze betaling aan u/uw organisatie/bedrijf
– Het opstellen van een overeenkomst
– Het uitvoeren van werkzaamheden/overeenkomsten
– Het leveren van onze diensten
– Het organiseren van onze activiteiten
– Het promoten van onze diensten en/of activiteiten
– Het verzenden van informatie over onze activiteiten (digitale mailings, uitnodigingen)
– Het toesturen van informatie over wijzigingen van onze diensten/activiteiten
– U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening en/of activiteiten uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Schiezicht neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen  kunnen  hebben  voor  personen. Het  gaat  hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen,  zonder  dat  daar een mens  (bijvoorbeeld een medewerker van Schiezicht) tussen zit.

Bewaartermijnen
Schiezicht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn bedraagt in principe 5 jaar na levering van de diensten/werkzaamheden en/of beëindiging van de overeenkomst, tenzij er een langere wettelijke termijn van toepassing is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Schiezicht deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, als dit noodzakelijk is voor  het uitvoeren van de overeenkomst en/of indien dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening/activiteiten/werkzaamheden en/of  op grond van wettelijke verplichtingen.

Met  derden die uw gegevens verwerken in opdracht van Schiezicht, sluit Schiezicht een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schiezicht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Schiezicht nooit uw persoonsgegevens aan andere partijen dan deze derden, met wie een verwerkersovereenkomst is afgesloten. Dit wordt alleen gedaan met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Schiezicht gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Schiezicht gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen en recht van overdraagbaarheid
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schiezicht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij Schiezicht een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u heeft in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@schiezicht.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u  is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachtenrecht bij toezichthouder
Schiezicht wilt u  er op wijzen dat u  de  mogelijkheid  heeft om  een klacht in  te  dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Schiezicht persoonsgegevens beveiligt
Schiezicht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt  passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Eventuele datalekken worden altijd gedocumenteerd in een zgn. datalek register.

Onze contactgegevens:

Stichting Schiezicht
Mathenesserdijk 272b
3026 GN Rotterdam

Telefoonnummer: +31 (0) 6 23 81 80 32

E-mailadres  privacy@schiezicht.com of info@schiezicht.com